• Eri-internationalsports.org

ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ፈሊሙ

ግጥማት ሻምፕዮና 2021-2022 ሱፐር ዲቪጅን ‘ኤ’ ኩዕሶ እግሪ ዞባ፡ ብሰንበት ሸውዓተ ሕዳር ብግጥማት ኩባንያ ሰምበል ኣንጻር ዕዳጋ ሓሙስ ከምኡ ከኣ፡ ኣልታሕሪርን ኣስመራ ቢራን ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ብወግዒ ጀሚሩ። ሰዓት ክልተ ዝፈለመ ግጥም ጋንታታት ዕዳጋሓሙስን ኩባንያ ሰምበልን፡ ከም ትጽቢቱ ሓያል ተወዳዳርነት ዝነበሮ ጸወታ ነይሩ። ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሰለስተ ኣገደስቲ ናይ ቅድሚት ኣጥቃዕታ ኣፋንያ እያ ናብዚ ጸወታ ኣትያ። እዛ ጋንታ፡ ብሉጽ ጸወታ እኳ እንተኣርኣየት፡ ኩዕሶ ምስ ሰኪዐት ከተራኽብ ግን ኣይከኣለትን። ውዱኣት ኮዓሳሱ ኣብ ኣፍደገ ልዳት መጋጥምታ ከተባኽን ትረአ ነይራ። እንተኾነ፡ ኩባንያ ሰምበል ቀዲማ ኣብ መበል 26 ደቒቕ፡ ብመገዲ ብርሃነ መሓሪ ዘመዝገባ ሸቶ 1ብ0 መሪሕነት ሒዛ።
እዛ ጋንታ ዕረፍቲ ቅድሚ ምእካሉ፡ ኣብ መበል 45 ደቒቕ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ፡ ብርሃነ መሓሪ ከኣ ሓላፍነት ወሲዱ ኣመዝጊቡዋ። ጸወታ ቀዳማይ እብረ ብመሪሕነት ጋንታ ሰምበል 2ብ0 ዕረፍቲ ኮነ። ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ሰሓብነትን ተወዳዳርነትን ጸወታ ኣይነከየን። ዕዳጋ ሓሙስ፡ ጸወታ ክቕይራ ዝኽእላ ውዱኣት ኮዓሳሱ ኣባኺና። ሰምበል’ውን፡ ተጻወታያ ብርሃነ መሓሪ ሃትሪክ ክሰርሓላ ዝኽእል ዝነበረ ኩዕሶ ኣባኺኑ እዩ። ኣብዚ ናይ ካልኣይ እብረ ጸወታ ዝተወሰኸ ሸቶ ኣይነበረን፡ ብዓወት ሰምበል 2ብ0 ተዛዚሙ። ካልኣይ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ወግዓዊ መኽፈቲ ሻምፕዮና 2021-2022 ሱፐር ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል እዩ ተኻዪዱ። ብጉጅለ ባህሊ ዞባ ማእከል ዝቐረበ ምርኢት ስዒቡ ከኣ፡ ጸወታ ዓበይቲ ጋንታታት ኣስመራ-ቢራን ኣልታሕሪርን ጀሚሩ። ክልቲአን ጋንታታት ዝተፈራርሓ ክመስላ ህዱእ ጸወታ እየን ኣርእየን። ቀዳማይ 45 ደቒቕ ድማ ብዘይ ሸቶ ናብ ዕረፍቲ ኣምርሐ። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ዘይከም ቅድሚ ዕረፍቲ፡ ሓያልን ሰሓብን ነይሩ። እንተኾነ፡ ሸቶ ከይተመዝገበ 0ብ0 ተፈጸመ። ግጥማት ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ጽባሕ ሓሙስ፡ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ኩባንያ ሰገን ኣንጻር ገዛባንዳ፡ ደንደን ኣንጻር ፓራዲዞ፡ ከምኡ ድማ ቀይሕባሕሪ ኣንጻር ኣዱሊስ ብዘካይድኦ ግጥማት ቀጺሉ ክውዕል እዩ።


ለተብርሃን ወልዳኣረጋይ

ስእሊ ብስራት ሰረቐ

5 views0 comments